เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1201202 Models and Application in Management Science 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การกำหนดปัญหา การสร้างโมเดลคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหา การแก้ปัญหาโดยการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด