เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2701-2009:คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและ ปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม วิธีการใช้โปรแกรมสำนักงานที่ใช้ในงานโรงแรมที่เป็นปัจจุบัน การเลือกใช้โปรแกรมสำนักงานให้เหมาะกับงาน ปัญหา ข้อจำกัดในการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม