เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2901-1006:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลช้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้สารสนเทศ