homeเคมี 4 ว33224 ชั้น ม. 6
personperson_add
เคมี 4 ว33224 ชั้น ม. 6

ผู้สอน
นาง ยุพาวดี พิมพ์ลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี 4 ว33224 ชั้น ม. 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3331

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาเคมี 5

รหัสวิชา  ว 30225                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม.6                                                                                     เวลา  60 ชั่วโมง จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

                                สืบค้นข้อมูล ศึกษาพันธะของคาร์บอน การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ ไอโซเมอริซึม หมู่ฟังก์ชัน ศึกษาทดลองสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์  แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบคือ เอมีน สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นสารประกอบได้แก่ เอไมด์ อธิบายการนำไปใช้ประโยชน์ ของถ่านหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม การใช้ประโยชน์จากปิโตรเคมีภัณฑ์ วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไลด์เซชัน โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ๆได้แก่ พลาสติก เส้นใย ยาง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื่อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ มลภาวะทางอากาส ทางน้ำ ทางดิน สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบายเกี่ยวกับ             สารชีวโมเลกุลได้แก่ โปรตีน กรดอะมิโน พันธะเพปไทด์ โครงสร้างของโปรตีน ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน เอนไซม์ การแปลงสภาพของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด ไขมันและ น้ำมัน ฟอสโฟลิพิด ไข สเตอรอยด์ กรดนิวคลีอีก โครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ DNA RNA โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การอภิปราย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ สำรวจตรวจสอบ ทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)