homeเคมี 2 ว32222 ชั้น ม.5
person
เคมี 2 ว32222 ชั้น ม.5

ผู้สอน
นาง ยุพาวดี พิมพ์ลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี 2 ว32222 ชั้น ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3332

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษามวลอะตอม มวลโมเลกุล มวลอะตอมเฉลี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณของสาร ศึกษาองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย หน่วยความเข้มข้นและทดลองเตรียมสารละลาย ศึกษาสูตรเคมี ฝึกคำนวณหาปริมาณของสารในสมการเคมี การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร ฝึกคำนวณหาสูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุล ฝึกเขียนสมการเคมีและแปลความหมาย ศึกษาสมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและคำนวณเกี่ยวกับ กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ กฎสัดส่วนพหุคูณ ศึกษาและทดลองปฏิกิริยาเคมีของแก๊สตามกฎของเกย์ลูสแซกและอาโวกาโดร ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารในสมการเคมี การหาสารกำหนดปริมาณ และการคำนวณจากสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ

 

                ศึกษาสมบัติของของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกของสาร การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ชนิดของผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด ศึกษาสมบัติของของเหลว ความตึงผิว การระเหย ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว ศึกษาสมบัติของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ทดลองความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)