วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาร จังหวัดอุบลราชธานี