สังคมกับกฎหมาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาสังคมกับกฎหมายที่จะสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงสังคมที่มีผลต่อกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถตอบปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นได้