นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรมเป็นสื่อการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น