เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

AIS-02ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ACC 31021 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี  ทักษะของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  และระบบการควบคุมภายในของวงจรธุรกิจ โดยฝึกปฏิบัติจากข้อมูลของธุรกิจ รวมทั้งบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ