ผู้สอน
กมลทิพย์ คำใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

AIS-sec04ระบบสารสนเทศทางการบัญชี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33416

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ACC 31021 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี  ทักษะของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  และระบบการควบคุมภายในของวงจรธุรกิจ โดยฝึกปฏิบัติจากข้อมูลของธุรกิจ รวมทั้งบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ