เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรูั Sec.01 กป.60 (เวียงบัว)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ER 2101    การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                                        3(3-0-6)

               Measurement and Evaluation of Learning

ความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา วิธีการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายจากการวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน