เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ป.บัณฑิต) Sec.04

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ED 5502     การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                      3(2-2-5)

                   Research for Learning Development


ศึกษา ปฏิบัติและวิเคราะห์กลักการ ทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และการประเมินรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้