homeED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ป.บัณฑิต) Sec.04
personperson_add
ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ป.บัณฑิต) Sec.04

ผู้สอน
ทิพย์เกสร กำปนาท
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ป.บัณฑิต) Sec.04

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33439

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ED 5502     การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                      3(2-2-5)

                   Research for Learning Development


ศึกษา ปฏิบัติและวิเคราะห์กลักการ ทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และการประเมินรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.