homeการศึกษาทางไกล
personperson_add
การศึกษาทางไกล

ผู้สอน
อาจารย์ ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาทางไกล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3345

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนรายวิชาการศึกาาทางไกลด้วยอีเลิร์นนิ่ง
ของนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)