การศึกษาทางไกล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนรายวิชาการศึกาาทางไกลด้วยอีเลิร์นนิ่ง
ของนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร