เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาทางไกล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ใช้ในการเรียนรายวิชาการศึกาาทางไกลด้วยอีเลิร์นนิ่ง
ของนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร