การศึกษาทางไกล

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนรายวิชาการศึกาาทางไกลด้วยอีเลิร์นนิ่ง
ของนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร