เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Empty

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนการทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน