homeเทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 2/2561)
personperson_add
เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 2/2561)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 2/2561)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33506

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกเสรี  สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี  ที่มีความสนใจในการทำขนมอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)