เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเป็นผู้ประกอบการอาหาร (2/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 4147227 การเป็นผู้ประกอบการอาหาร  2(1-2-3) 

เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา