วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2/65


ผู้สอน
อาจารย์ ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2/65

รหัสวิชา
33519

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5012202

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกันระบบงานทางด้านระบบสารสนเทศการเกษตร วงจรการวิเคราะห์ระบบงานคุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนและวิธีการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ระบบงาน วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การเขียน Data flow diagrams, System flow chart, ER – Diagram, description Table, Description tree และ Data dictionaries ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอ โครงร่างระบบงานทางด้านสารสนเทศเพื่อการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)