homeออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ๑ (M4)
person
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ๑ (M4)

ผู้สอน
นาย พงษ์พิพัฒน์ นิลผาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ๑ (M4)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3352

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ง ๓๑๒๒๑ ชื่อวิชา ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                             เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์

จำนวน  ๑  หน่วยกิต                                                                       

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทของไฟล์ภาพ  ความแตกต่างระหว่างภาพกราฟิก Hyperpicture และมัลติมีเดีย  โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย  ประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Adobe  Photoshop การติดตั้งโปรแกรม  การเรียกใช้งาน  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe  Photoshop การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการตกแต่งภาพ  การซ่อมแซมภาพ  การสร้างภาพให้สวยงามและเพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์  หรืองานนำเสนอ

                โดยใช้ทักษะกระบวนการสังเกต  การคิดจินตนาการ  และทักษะกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ  การสร้างชิ้นงานและการนำเสนอชิ้นงาน 

 

ผลการเรียนรู้

                ๑. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย

                ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถและประโยชน์ของโปรแกรม Adobe  Photoshop

                ๓. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดตั้งโปรแกรม Adobe  Photoshop ได้

                ๔. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe  Photoshop ได้

                ๕. มีทักษะในการสร้างงานโดยใช้โปรแกรม Adobe  Photoshop

                ๖. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรม Adobe  Photoshop


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)