เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ๑ (M4)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา ง ๓๑๒๒๑ ชื่อวิชา ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                                                             เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์

จำนวน  ๑  หน่วยกิต                                                                       

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทของไฟล์ภาพ  ความแตกต่างระหว่างภาพกราฟิก Hyperpicture และมัลติมีเดีย  โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย  ประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Adobe  Photoshop การติดตั้งโปรแกรม  การเรียกใช้งาน  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe  Photoshop การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการตกแต่งภาพ  การซ่อมแซมภาพ  การสร้างภาพให้สวยงามและเพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์  หรืองานนำเสนอ

                โดยใช้ทักษะกระบวนการสังเกต  การคิดจินตนาการ  และทักษะกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ  การสร้างชิ้นงานและการนำเสนอชิ้นงาน 

 

ผลการเรียนรู้

                ๑. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย

                ๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถและประโยชน์ของโปรแกรม Adobe  Photoshop

                ๓. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถติดตั้งโปรแกรม Adobe  Photoshop ได้

                ๔. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe  Photoshop ได้

                ๕. มีทักษะในการสร้างงานโดยใช้โปรแกรม Adobe  Photoshop

                ๖. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรม Adobe  Photoshop