เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

THL60-221 Sustainable Tourism 2/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

       แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มาตรการในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนและควบคุมการจัดการการท่องเที่ยว ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

           Concepts and principles of sustainable tourism; regulation of sustainable tourism management, planning and controlling tourism management, natural ecosystem, human society for sustainable tourism; components and format of sustainable tourism, strategies on sustainable tourism development.