วิชาการป้องกันการทุจริต สค32036 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ผู้สอน
ชรินทิพย์ ขันขวา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการป้องกันการทุจริต สค32036 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Class ID
33532

สถานศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา สค32036  การป้องกันการทุจริต จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

               1. มีความรู้ ความเข้าใจ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ ในโลก

                   2. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นผู้นำผู้ตาม

ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบัน

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี้

  1. 1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม       
  2. 2. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  3. 3. STRONG / จิตพอเพียงต้านการทุจริต
  4. 4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

                   ศึกษาจากสื่อเอกสาร สื่ออินเทอร์เน็ต คลิปวิดีโอต่าง ๆ วิเคราะห์จากกรณีศึกษาและสภาพปัญหาต่าง ๆที่เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศ/โลก ทำกิจกรรมต่าง ๆ จากใบงาน การแสดงบทบาทสมมติ  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น

การวัดและประเมินผล

                   ประเมินจากสภาพจริง และจากผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบให้คะแนน แบบสังเกตพฤติกรรมแบบทดสอบ แบบประเมินการบันทึกกิจกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)