พยาบาลศาสตร์ปี 2 มนร.ปกศ 2561


ผู้สอน
ผศ ทิพยวรรณ นิลทยา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พยาบาลศาสตร์ปี 2 มนร.ปกศ 2561

Class ID
33535

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คำอธิบายวิชา

รายวิชากฎหมายและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปี 2 ปกศ 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสรานครินทร์

จุดประสงค์ชั้นเรียน ที่มุ่งให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21และบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)