การผลิตสื่อวีดีทัศน์

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่อหาวิชาเกี่ยวกับการสร้างงานวีดีโอจากโปรแกรม Ulead