ผู้สอน
ณัฏฐิมา มากชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33571

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของนโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาสังคมไทย