เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของนโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาสังคมไทย