วิชาพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

-ประวัติพุทธศาสนา

-สภาพวดล้อมทางการเมือง

-สภาพแวดล้อมทางการเศรษฐกิจ และสังคม