วิชาพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง

คำอธิบายชั้นเรียน

-ประวัติพุทธศาสนา

-สภาพวดล้อมทางการเมือง

-สภาพแวดล้อมทางการเศรษฐกิจ และสังคม