home200 416 การวิจัยในชั้นเรียน
person
200 416 การวิจัยในชั้นเรียน

ผู้สอน
นาย ทนงศักดิ์ ใจสบาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
200 416 การวิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3359

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)