200 416 การวิจัยในชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555