home200 416 การวิจัยในชั้นเรียน
personperson_add
200 416 การวิจัยในชั้นเรียน

ผู้สอน
นาย ทนงศักดิ์ ใจสบาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
200 416 การวิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3359

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)