ผู้สอน
ดร. จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1/2561(AEC) 242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ (Physical Chemistry and Applications): ภาคปฏิบัติ (Experiments)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33591

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคปฏิบัติการรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์นี้ ประกอบด้วย 9 ปฏิบัติการ ดังนี้

ปฏิบัติการที่ 1: เรื่อง การหาปริมาตรโมลาร์ย่อยของสารละลายโซเดียมคลอไรด์โดยการวัดความหนาแน่น

Chapter 1: Determination of Partial Molar Volume of Sodium Chloride Solutions by Measuring Densities

ปฏิบัติการที่ 2: เรื่อง การหาค่าความเข้มข้นวิกฤติของการเกิดไมเซลส์โดยใช้สีย้อมอะคริดีนออร์เรน 

Chapter 2: Determination of Critical Micelle Concentration Using Acridine Orange Dye Probe

ปฏิบัติการที่ 3: เรื่อง ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

Chapter 3: Effect of Temperatures on the Rate of Reaction

ปฏิบัติการที่ 4: เรื่อง การหามวลโมเลกุลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยการวัดความหนืด 

Chapter 4: Determination of Molar Mass of Polyvinyl Alcohol by Viscosity Measurement

ปฏิบัติการที่ 5: เรื่อง การหาพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาโบรไมด์และโบรเมตไอออนในสารละลายกรด 

Chapter 5: Determination of the Activation Energy for the Reaction of Bromide and Bromate Ions in Acid Solution

ปฏิบัติการที่ 6: เรื่อง การสร้างแผนผังวัฏภาคของของแข็ง-ของเหลวในระบบสององค์ประกอบของไบฟีนิลกับแนฟทาลีน 

Chapter 6: Binary Solid-Liquid Phase Diagram of Biphenyl-Naphthalene

ปฏิบัติการที่ 7: เรื่อง การวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโตรไลต์ 

Chapter 7: Conductivity Measurement of Electrolytic Solutions

ปฏิบัติการที่ 8: เรื่อง การหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนเฟอร์ริกไทโอไซยาเนต 

Chapter 8: Determination of the Equilibrium Constant of Ferric Thiocyanate Complex Formation

ปฏิบัติการที่ 9: เรื่อง การไตเตรตกรดด่างโดยการวัดค่า pH 

Chapter 9: Acid-Base Titrations Using pH Measurements