เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1101203 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด                เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ