1101203 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ


ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1101203 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

รหัสวิชา
33594

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด                เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books