ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1101203 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33594

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด                เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ