เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer-Based Learning in Physical Chemistry: Chemical Kinetics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Excel ช่วยในการเรียนการสอนวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ เรื่องจลนศาสตร์เคมี