PhysicsM4

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1.5 หน่วยกิต  เรียนสัปดาห์ละ 3 คาบ  คือ วันอังคาร คาบ2  วันพุธ คาบ5 และวันศุกร์ คาบ5