เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PhysicsM4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1.5 หน่วยกิต  เรียนสัปดาห์ละ 3 คาบ  คือ วันอังคาร คาบ2  วันพุธ คาบ5 และวันศุกร์ คาบ5