PhysicsM4

ผู้สอน
person
นาย สุธี ชีวพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PhysicsM4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3360

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ ในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 1.5 หน่วยกิต  เรียนสัปดาห์ละ 3 คาบ  คือ วันอังคาร คาบ2  วันพุธ คาบ5 และวันศุกร์ คาบ5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)