ผู้สอน
จตุภูมิ ภูมิบุญชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์กฎหมาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33607

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

      ที่มาของกฎหมายไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงยุคก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย การปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย กำเนิดและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายต่างๆ เช่น ระบบกฎหมายโรมาโน- เยอรมานิค กฎหมายแองโกลแซกซอน กฎหมายสังคมนิยม ฯลฯ ตลอดจนอิทธิพลของกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อกฎหมายไทย

1. วัตถุประสงค์

         - นิสิตรู้และสามารถอธิบายคุณค่าในการศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายได้

       - นิสิตสามารถจำแนกระยะเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยได้

       - นิสิตสามารถอธิบายแนวความคิดธรรมศาสตร์ราชศาสตร์ในกฎหมายไทยโบราณและเปรียบเทียบกับแนวความคิดในกฎหมายไทยในปัจจุบันได้