3Ds MAX

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้องการให้ผู้ใช้ทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยผ่านทาง class Start   ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน