home200305 การจัดการเรียนรู้
person
200305 การจัดการเรียนรู้

ผู้สอน
นาย อารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
200305 การจัดการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3364

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)