200305 การจัดการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม