homeคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นางสาว ปรีดาภรณ์ จันทร์สว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3366

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ค 33201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวน  60  ชั่วโมง     1.5  หน่วยกิต

 

                   ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

                   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ค่ากลางของข้อมูล  การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล  การวัด

การกระจายของข้อมูล

                   การแจกแจงปกติ  ค่ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ  พื้นที่ใต้โค้งปกติ

                   ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล  แผนภาพการกระจาย  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา  การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลทำนายค่าตัวแปรตาม  เมื่อกำหนดตัวแปรอิสะให้

                   โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด  ทักษะ/กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเชื่อมั่นในตนเอง

                   วัดผลและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลาย  ตามสภาพความเป็นจริง  ทั้งเนื้อหาทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่ต้องการวัดผลประเมินผล

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)