ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาที่สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอันเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษากฎหมายทุกท่านให้เข้าใจกฎหมาย