homeวิชา การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 203 413
person
วิชา การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 203 413

ผู้สอน
พระครูสมหุ์ ไกรษร ปญฺญาวชิโร ราชนิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 203 413

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3370

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา  ลักษณะประเภท  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังทางวัฒนธรรม  กฎ  ระเบียบ  กติกาสังคม  ความเชื่อ  ค่านิยม  และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)