เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 203 413

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา  ลักษณะประเภท  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังทางวัฒนธรรม  กฎ  ระเบียบ  กติกาสังคม  ความเชื่อ  ค่านิยม  และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ