homeวิชา การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 203 413
personperson_add
วิชา การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 203 413

ผู้สอน
พระครูสมหุ์ ไกรษร ปญฺญาวชิโร ราชนิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 203 413

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3370

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา  ลักษณะประเภท  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังทางวัฒนธรรม  กฎ  ระเบียบ  กติกาสังคม  ความเชื่อ  ค่านิยม  และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)