วิชา การปลูกฝังทางวัฒนธรรม 203 413

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา  ลักษณะประเภท  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังทางวัฒนธรรม  กฎ  ระเบียบ  กติกาสังคม  ความเชื่อ  ค่านิยม  และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ