เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6002105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

        ศึกษาวัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอันครีเมนตัล(Incremented) หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มแอล(Unified Modeling Language)  ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ  ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ  การใช้เทคนิค ยูสเคส(USE CASE)  การคิด  และการวิเคราะห์เชิงนามธรรม(Abstract Thinking  and Analysis)  การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์  แนวคิดการค้นหาวัตถุ  แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ  การออกแบบคลาส  การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ  การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล(CASE Tool)  แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนดของยูสเคส