home6101201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล กลุ่ม 3
person
6101201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล กลุ่ม 3

ผู้สอน
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6101201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล กลุ่ม 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3373

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

          ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลข้อมูล  /  ชนิดและหน้าที่ของหน่วยความจำสำรอง  /  การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสทางคอมพิวเตอร์ / ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ   ความหมาย  ลักษณะและชนิดของแฟ้มข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาและการจัดการแฟ้มข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)