6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบห้องสมุด

คำอธิบายชั้นเรียน

 

           ศึกษาเกี่ยวกับงานห้องสมุด ดัชนีรายชื่อหนังสือ ดัชนีผู้แต่ง ดัชนีหัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือ การยืม การส่งหนังสือ และระบบงานห้องสมุดต่างๆ ฝึกเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับงานห้องสมุด