home6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบห้องสมุด
personperson_add
6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบห้องสมุด

ผู้สอน
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบห้องสมุด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3374

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

           ศึกษาเกี่ยวกับงานห้องสมุด ดัชนีรายชื่อหนังสือ ดัชนีผู้แต่ง ดัชนีหัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือ การยืม การส่งหนังสือ และระบบงานห้องสมุดต่างๆ ฝึกเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับงานห้องสมุด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)