มัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น   ช่วงชั้นที่ 3