มัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ช่วงชั้นที่ 4