มัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ช่วงชั้นที่ 4