มัธยมศึกษาปีที่ 6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4