homeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
personperson_add
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน
ดร. บุญสมหญิง พลเมืองดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3383

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับทุกสาขาใน มทรส. นักศึกษาชั้นปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)