เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ประกอบไปด้วย 2 รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นั่นคือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 และรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31201 ครับ