ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ประกอบไปด้วย 2 รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นั่นคือ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 และรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31201 ครับ