เศรษฐกิจไทย1-61-2


ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐกิจไทย1-61-2

Class ID
33859

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปัจจุบัน การใช้ทรัพยากรในภาคการผลิต การใช้จ่ายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)