ผู้สอน
Kanwara Ratanawat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Creative Writing 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33872

สถานศึกษา

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการเรียบเรียงและนำเสนอเนื้อหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องของรูปแบบภาษาเครื่องหมายวรรคตอน และความเหมาะสมของสำนวนภาษาที่สอดคล้องกับงานเขียนประเภทต่างๆ  เข้าใจหลักการเขียน และ โครงสร้างของการเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนบรรยาย, การเขียนอธิบาย, การเขียนเชื่อมโยงเหตุและผล , การเขียนเชิงขั้นตอน, การเขียนเปรียบเทียบ, การเขียนให้ความหมาย , การเขียนแสดงความเห็น และ การเขียนบทกวี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญสำหรับการอ่านและสามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและอาชีพ