เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Creative Writing 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาการเรียบเรียงและนำเสนอเนื้อหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องของรูปแบบภาษาเครื่องหมายวรรคตอน และความเหมาะสมของสำนวนภาษาที่สอดคล้องกับงานเขียนประเภทต่างๆ  เข้าใจหลักการเขียน และ โครงสร้างของการเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนบรรยาย, การเขียนอธิบาย, การเขียนเชื่อมโยงเหตุและผล , การเขียนเชิงขั้นตอน, การเขียนเปรียบเทียบ, การเขียนให้ความหมาย , การเขียนแสดงความเห็น และ การเขียนบทกวี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญสำหรับการอ่านและสามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและอาชีพ