ผู้สอน
นิติพงษ์ ทนน้ำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

7361106 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ ปกก.612 (ศ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33880

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ การแก้ไขข้อความ การใช้ตาราง การจัดเรียงข้อความ ย่อหน้า และจัดหน้า การเพิ่มวัตถุในเอกสาร การใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีต ฟังก์ชันพื้นฐาน กราฟ การจัดรูปแบบ มาโคร การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการนำเสนอ การจัดหน้า แอนนิเมชัน การเชื่อมโยงระหว่างหน้า หลักการของระบบการจัดการฐานข้อมูล การใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่าย การสร้างตาราง ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล คิวรี่ รายงาน ซอฟต์แวร์สำหรับพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับองค์กร