เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบฐานข้อมูล - ภ.คพธ.60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจำลองระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การนอร์มัลไลเซชั่น การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การฟื้นสภาพและควบคุมการทำงานร่วมกัน การรักษาความปลอดภัยและความคงสภาพ การใช้ภาษาเรียกค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล