การผลิตสื่อ

จารุนีย์ สิงห์ทองลา

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถผลิตสื่อประกอบการเรียนได้