เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอร์โมฟลูอิดส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

5722104                                         เทอร์โมฟลูอิดส์                                            3 (3-0-6)

ระบบทางอุณหพลศาสตร์และการแปรเปลี่ยนของสภาวะ  คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์  กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์  กระบวนการย้อนกลับได้และย้อนกลับไม่ได้   กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์  วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี  ประสิทธิภาพไอเซนทรอปิค  วัฏจักรกำลังและการทำความเย็น  การไหลของของไหล  สมการความต่อเนื่อง  การอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม  การไหลของของไหล  สมการความต่อเนื่อง  การอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม สมการเบอร์นูลีการไหลสองแนวแกน   ของไหลไม่มีความหนืด  การไหลในท่อและเหนือวัตถุรูปทรงต่างๆ  การไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน  การสูญเสียจากความฝืด  และ แฟกเตอร์ความฝืด