ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สัมมนา 2 (Seminar 2) 107507


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
33911

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกค้นคว้า วิเคราะห์และวิจารณ์บทความหรือผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการนำเสนอโดยการพูด